Sifat-Sifat Allah

Sifat-Sifat Allah - Sifat-sifat Alloh adalah sifat sempurna yang yang tidak terhingga bagi Allah. Sifat-sifat Allah wajib bagi setiap muslim mempercayai bahwa terdapat beberapa sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bagi Allah. Maka, wajib juga dipercayai akan sifat Allah yang dua puluh dan perlu diketahui juga sifat yang mustahil bagi Allah. Sifat yang mustahil bagi Allah merupakan lawan kepada sifat wajib

Berikut adalah beberapa terjemahan dalil yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Hadits tentang sifat-sifat Allah:
  • "Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia" - (Q.S. Al-Baqarah : 163)
  • Sesungguhnya Allah itu Amat Berkuasa atas segala sesuatu" - (Q.S Al-Baqarah: 20)
  • "Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu" - (QS. Al-Baqarah : 29)
  • "Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" maka terjadilah ia" - (QS. Yasin : 82)
  • "... Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Melihat" - (QS. Asy-Syura : 11)
  • "Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup, yang berdiri sendiri... " - (QS. Al-Baqarah : 255)
  • "Dialah Yang Awal (tidak berpemulaan) dan Yang Akhir (tidak berkesudahan)... " - (QS. Al-Hadid : 3)

Sifat-sifat Allah
No
Wajib
Mustahil
1. Wujud (ada) 'Adam (tiada)
2. Qidam (paling awal) Huduts (ada yang mendahului)
3. Baqa (kekal / abadi) Fana (berakhir)
4. Mukhalafatu lil hawaditsi (berbeda dengan segala makhluk / sesuatu) Mumatsalatu lil hawaditsi (ada yang menyamai)
5. Qiyamuhu binafsihi (berdiri sendiri) Ihtiyaju lighairihi (butuh yang lain)
6. Wahdaniyat (Esa / tunggal) Ta'adud (terbilang)
7. Qudrat (kuasa) 'Ajzun (lemah)
8. Iradat (berkehendak) Karahah (terpaksa)
9. ilmu (Maha mengetahui) Jahlun (bodoh)
10. Hayat (hidup) Mautun (mati)
11. Sama' (Maha mendengar) Shamamun (tuli)
12. Bashar (Maha melihat) 'Ama (buta)
13. Kalam (berfirman) Bakamun (bisu)
14. Qadiran (Zat Yang Maha berkuasa) Kaunuhu 'ajihan (zat yang lemah)
15. Muridan (Zat Yang Maha berkehendak) Kaunuhu kahiran (zat yang terpaksa)
16. 'Aliman (Zat Yang Maha mengetahui) Kaunuhu jahilan (zat yang bodoh)
17. Hayyan (Zat Yang hidup) Mayyitan (Zat yang mati)
18. Sami'an (Zat Yang Maha mendengar) Kaunuhu ashamma (zat yang tuli)
19. Bashiran (Zat Yang Maha melihat) Kaunuhu 'ama (Zat yang buta)
20. Mutakalliman (Zat Yang berfirman) Kaunuhu abkama (Zat yang bisu)

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1876933177057504259#editor/target=post;postID=5371994158039169114
close

DMC