CONTOH ULANGAN BAHASA SUNDA MI DAN SD KELAS V

MI. PERSIS CEMPAKAWARNA
        KOTA TASIKMALAYA
ULANGAN UMUM SEMESTER I  (SATU)
TAHUN PELAJARAN 2007-2008

Nama      : ……………………                        Hari/Tanggal    : ……………………
Mata Pelajaran : Bahasa Sunda                    Kelas        : V Ibtidaiyah1.    Program pamarentah kota unggal jumaah beberesih, naon sinonim tina program…
a.   alat                   c.   pakasaban 
b.   rencana            d.   biasa

2.    Ganti adat lantaran geus boga pangkat luhur mangrupakeun harti kecap sampakan tina…
a.    leumpang sakaparan-paran
b.    leuleumpangan
c.    leumpang
d.    pindah pileumpangan

3.    kaulinan budak lalaki make awi paranti nakolna nyaeta …
a.    gatrik
b.    oray-orayan
c.    congkak
d.    encrak

4.    Kalimah anu teu merenah make rarangken hareup para nyaeta ..
a.   para mitra
b.   parasit
c.   para guru
d.   para murid

5.    Mawa peti dina sundung ditumpangan ku karanjang pangarti teu berat nanggung tapi manfaatna manjang kalimah di luhur ka asup …
a.   sisindiran
b.   pupuh
c.   puisi
d.   sajak

6.    Tradisi atawa kabiasaan dimana seni dulag atawa bedug..
a.   sumedang
b.   banten
c.   pandeglang
d.   sukabumi

7.    ku wanteranna ge matak reug-reug,naon antonim tina reug-reug..
a.   sedih
b.   bungah
c.   dikurangan
d.   honcewang


8.    Kecap IPA ,IPS,jeung Matematika eta teh ka asup istilah …
a.   pangajaran
b.   paelmuan
c.   kasenian
d.   agama

9.    Kalimah anu ngandung kecap pasif nyaeta..
a.   kuring ngadulag
b.   bapa ngasah peso
c.   kulit sapi di jieun bedug
d.   abdi nyisiran rambut

10.    Pupuh dangdang gula di tilaras ku …
a.   genyas katalinga
b.   evi siti waznah
c.   dindin fahrudin
d.   atik s

11.    Raden oto iskandardinata di babarkeun di desa …
a.   bojong soang
b.   sumedang
c.   banten
d.   jakarta

12.    Raden oto iskandardinata pupus kaping …
a.   20 januari 1945
b.   15 desember 1945
c.   20 desember 1945
d.   12 pebruari 1945

13.    Komputer mobil jeung radio, kaasup istilah.
a.   parabot
b.   kaulinan
c.   paelmuan
d.   tehnologi

14.    Kalereun lembur, langit mani hideung ku…
a.   picaangeun
b.   pi hujaneun
c.   pireuseupeun
d.   pihadeeun

15.    Kecap sampakan nu ngandung harti di susurup ngarah sieup nyaet…
a.    Adu jajaten
b.    Adu hareupan
c.    Adu manis
d.    Adu renyom
16.    Kecap babasan anu ngandung harti alus budi parangi nyaeta…
a.    amis budi
b.    aku-aku angga
c.    moal ditarajean
d.    asa bucat bisul

17.    Badminton sok di pakarangan imah kecap barang dina kalimah di luhur nyaeta..
a.   badmintin
b.   lapang
c.   pakarangan imah
d.   badminton sok di

18.    Nu dikawin ku supir treuk teh minangka …… cikopo
a.    kembang buruan
b.    kembang carita
c.    kembang desa
d.    kekembangan

19.    Paribasa anu hartina leutik hate leutik pangharepan nyaeta …
a.   adat ka kurung  ku iga
b.   atah warah
c.   lungguh tutut
d.   noong ka kolong

20.    Ayeuna urang di ajar nyieun pot kembang tina awi . kecap pagawean dina kalimah di luhur nyaeta …..
a.    ayeuna urang
b.    pot kembang
c.    tina awi
d.    di ajar nyieun

21.    Naon ngaran anu lainna tina gaya mijalma teh …….
a.    litotes
b.    eufimisme
c.    personipikasi
d.    persuasi

22.    Bi deti jeung kang dedi mah …. Nu geulis meunangkeun nu kasep
a.    buntut kasiran
b.    nurub cupu
c.    rempug jukung
d.    bulu taneuh

23.    Pikanyaah atuh eta adi hiji-hijina teh ! dina kalimah di luhur aya kecap pikanyaah di wangun ku rarangken barung ……
a.    pika
b.    di pika
c.    di ka
d.    ka- pi

24.    Pabeubeurang ….miripis jeung panon poe nyorot di sebut …..
a.    hujan silantang
b.    hujan cipanon
c.    kahujanan
d.    hujan poyan

25.    Kalimah anu teu ngandung gaya ngumpamakeun <simile> nyaeya  ….
a.    naha ngabeten siga patung
b.    nu kursus ngagunting kaen
c.    bitisna kawas suku meja
d.    barudak garandeng kawas jogjog mondok
II.  Eusian titik –titik di handap ku jawaban anu bener !

26. Kuring seuri ngandung kalimah ……
27. Pakakas paranti kudak –kadek di sebutna  ……..
28. Rudi eukeur sholat di masjid, kecap anu kaasup istilah agama nyaeta ………
29. Bapa nambal ban  ngandung kalimah ……….
30. Pulo, walungan jeung gunung kaasup kana istilah ……..
31. Neng intan keur meujeuhna …… da osok ulin di buruan
32. Aku-aku angga hartina …….
33. Kecap ngadaregdeg jeung ngalabring kaasup gaya basa …….
34. Sanajan harga hasil tatanen naek,nasib ……..mah euweuh robahna
35. Adat ka kurung ku iga hartina …..

III. Eusian ieu soal-soal di handap sing bener !

36. Sebutkeun kecap sampakan tina kembang ……
37. Tulis 2 ciri kecap pagawean …….
38. Tulis 3 istilah patukangan jeung hartina ……
39. Jieun 5 kecap serepan tina basa indonesia ………
40. Sebutkeun 3 kecap anu kaasup paribasa jeung hartina ……….

MI. PERSIS CEMPAKAWARNA
KOTA TASIKMALAYA
ULANGAN UMUM SEMESTER I  (SATU)
TAHUN PELAJARAN 2007-2008

Nama      : ……………………                        Hari/Tanggal    : ……………………
Mata Pelajaran : Bahasa Sunda                    Kelas        : V Ibtidaiyah1.    Urang lembur geus apaleun yen poe minggu teh kerja bakti di kebon sinonim kecap kebon nyaeta
a.    walungan
b.    wahangan
c.    talun
d.    munggelan.

2.    Pakakas bedog panjang nu ngeluk congona paranti nyacar nyaeta ……
a.   linggis
b.   congkrang
c.   kored
d.   bedog

3.    Kkecap anu ngandung harti pangoloan nyaeta
a.   pangarahan
b.   pangarah
c.   ngarah
d.   teu kaarah

4.    Ibuna kang luhung meuli boboko, nyiru, jeung ayakan .dina kalimah di luhur aya kecap boboko, nyiru jeung ayakan eta kecap-kecap teh kaasup istilah ……..
a.    pakakas
b.    teknologi
c.    kasenian
d.    industri

5.    Tujuan pamarentah ngayakeun bea siswa nyaeta ningkatkeun kualitas …
a.    kasehatan
b.    kabudayaan
c.    pendidikan
d.    kasenian

6.    Kecap sampakan nu ngandung harti supaya aya nu meuli ,aya anu hayang nyaeta …
a.    nawar
b.    nawarkeun
c.    nawaran
d.    tawar

7.    barung make rarangkeun tengah “in” jadi...
a.    binarung
b.    barinarung
c.    barungna
d.    birarung
8.    Ngagawekeun jelema teu bari di suguhan , ngan di buruhan duit wungkul nyaeta …
a.    sipat manuk
b.    tinggar manuk
c.    pur manuk
d.    jalma manuk

9.    Kecap rajekan binarung rarangken sa-r –na anu teu merenah nyaeta ….
a.    sapang manukna
b.    satarik- tarikna
c.    sagancang-gancangna
d.    salemes-lemesna

10.    Mana kecap anu ka asupkana istilah serapan tina bahasa asing nyaeta  …
a.    impor
b.    pangurus
c.    sekretaris
d.    pemimpin

11.    Bapa anton mah ……ku masyarakat teh sahingga di pikaresep
a.    sawar awak
b.    geus apal luar jero
c.    luar biasa
d.    ngaluarkeun.

12.    Paranti naon ari kecap panganteb..
a.    paranti kecap panalek
b.    paranti kecap penyeluk
c.    ngantebkeun bagian kecap
d.    ngantebkeun bagian kalimah anu dipenting
       keun

13.    basa kaluhung jeung anggi datang kadarkeun keur lumangsung  dina kalimah di luhur aya kecap keur .eta kecap teh nuduhkeun …
a.    kecap pangantar
b.    waktu lumangsungna kajadian
c.    sikap nyarita keur gaul
d.    kecap panambah.

14.    Presiden suharto ngarodong pisan kana ka giatan pintel harti tina ngarojong…
a.    mahi ku saeutik
b.    supaya
c.    ngabantu
d.    saluar awak
15.    Kecap sampakan anu ngandung harti katindih ku kari-kari nyaeta…..
a.    leungit tanpa leubih ,ilang tanpa karana
b.    teu kaleunguitan peuting
c.    leungiteun
d.    nini-nini leungit sapeuting tai manghuuisan

16.    Kalimat anu merenah ngandung gaya basa litotes nyaeta …
a.    imahna teh teu matak pikabeutaheun
b.    mangga calik pa di ieu bumi
c.    sapitri budak geulis
d.    hawana mani seger pisan

17.    Maot di panyabaan atawa di pangperangan harti kecap tina….
a.    bulak-balik
b.    balik ngaran
c.    sabalik
d.    balik panto

18.    Jaipongan ,angklung jeung suling ka asup kana istilah
a.    parabot
b.    paelmuan
c.    kasenian
d.    katerampilan

19.    Gunana gaya litotes nyaeta..
a.    pikeun ngaluhurkeun
b.    pikeun ngabungahkeun
c.    pikeun ngarasakeun
d.    pikeun ngahandapkeun

20.    Kecap rajekan binarung rarken pa anu merenah nyaeta …
a.    basa poe senen kuring papanggih
b.    cing pangmawakeun duit
c.    ari ngomong teh tong patarik-tarik
d.    simpeun bae tina korsi

21.    Bagean panon nunembongkeun kalangkang anu di tenjo  hari kecap tina ….
a.    budak
b.    bubudakan
c.    budak beulian
d.    budak kamomole

22.    Kecap kantetan rakitan dalit anu hartina hese di titah nyaeta …
a.    beurat birit
b.    hampang birit
c.    hejo tihang
d.    pinter kodek

23.    Kecap astronot ngandung harti …
a.    supir kapal cai
b.    anu ngajalankeun ka angkasa
c.    supir kapal terbang
d.    pilot angkasa luar

24.    24.rina keur sasapu di buruan ,kecap buruan ka asup kecap..
a.    homonim
b.    sinonim
c.    antonim
d.    litotes

25.    Gaya basa silib (alegori) nyaeta
a.    gaya basa ngahandapkeun
b.    gaya basa ngalemeskeun 
c.    gaya basa ngaluhurkeun
d.    carita singket  anu ngandung  kiasanII.  Eusian titik –titik di handap ku jawaban anu bener !

26.    Ti…. mana angin teh datangna?
27.    Sinonim kecap nutuhan nyaeta ….
28.    Sabaraha kana baju kameja teh,kade bisi kamahalan teuing?
29.    Beasiswa sok di bikeun ka budak nu …
30.    Tulis kecap rajekan sa –r-na
31.    Nu rapat teh …. Nyebukeun satuju
32.    Gunana gaya eufemisme pikeun …
33.    Terekel,blug,jeung habek kaasup kecap
34.    Kecap paalus-alus asalna tina kecap …. make rarangken …
35.    Hampang birit hartina nyaeta…

III. Eusian ieu soal-soal di handap sing bener !

36.    Jieun 3 kecap anu kaasup gaya basa litotes
37.    Jieun 3 kecap panambah ( panganteb) anu nuduh keun sikeup anu nyarita waktu keur gaul
38.    Tulis 3 kecap serapan tina basa asing
39.    Sebutkeun 2 kecap kantetan ( kata majemuk ) rakitan dalit terus jieun kalimahna
40.    Naon anu di sebut kecap homonim. Tulis contona dua  

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1876933177057504259#editor/target=post;postID=5371994158039169114
close

DMC