CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENGANGKATAN GURU HONORER


PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

YAYASAN TANFIDZUL HANAFIYAH

SMP PLUS TANFIDZUL HANAFIYAH

Alamat : Jl. Raya Sukahening No.66 Kp. Rawa Desa Calingcing Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya

SURAT KEPUTUSAN

PENGURUS YAYASAN TANFIDZUL HANAFIYAH
NOMOR : 001/YTH/KL/2012

TENTANG
PENGANGKATAN GURU HONORER/GURU TIDAK TETAP (GTT)

Bismillahirrohmaanirrohiim,

Pengurus Yayasan Tanfidzul Hanafiyah Sukahening Tasikmalaya setelah

Memperhatikan         : Surat Permohonan Sdr. ……………….., tanggal ………………., dilahirkan
                                   Di ………………, tanggal ……………., lulusan ……………….
                                  

Menimbang               : Untuk kelancaran jalannya proses Pendidikan di SMP Plus Tanfidzul Hanafiyah
                                   Dipandang perlu untuk mengangkat Guru Honorer/Guru Tidak Tetap

Mengingat                 : AD dan ART Yayasan Tanfidzul Hanafiyah

MEMUTUSKAN

Menetapkam             : 1. Terhitung mulai tanggal ……………., mengangkat :
                                       Nama                                    : ………………………………
                                       Tempat Tgl. Lahir     : ………………………………
                                       Sebagai Guru Honorer/Guru Tidak Tetap SMP Plus Tanfidzul Hanafiyah
                                       Tasikmalaya.
                                   2. Kepada yang bersangkutan diberikan nafkah sesuai dengan RAPBS yang berlaku
                                                 
                                   3. Surat Keputusan ini berlaku untuk masa bakti 1 (satu) tahun pelajaran, dan
                                       dapat diangkat kembali.
                                  
                                   4.  Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penempatan ini akan diadakan
                                        perbaikan sebagaimana mestinya.

                                                                                                Ditetapkan di   : Sukahening
                                                                                                Pada Tanggal   : ………………….
                                                                                               
                                                                                          Ketua Yayasan Tanfidzul Hanafiyah              H. AAH ABDULAH                                       
 
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1876933177057504259#editor/target=post;postID=5371994158039169114
close

DMC