SOAL TES UNTUK VARIABEL X PEMAHAMAN SISWA TERHADAP AKIDAH AKHLAK

MOHON DIBACA DULU !

SOAL TES UNTUK VARIABEL X
PEMAHAMAN SISWA TERHADAP AKIDAH AKHLAK

Petunjuk pengisian :
1. Bacalah dengan sungguh-sungguh setiap soal dengan baik dan benar !
2. Pilihlah salah satu jawaban yang benar menurut Anda !
3. Berilah tanda silang (X) pada huruf a,b,c,d yang benar menurut Anda !
4. Berikanlah jawaban secara langsung pada lembar pertanyaan ini !


Pertanyaan :

1.      Apa pengertian dari arti Aqidah secara bahasa :
a.        Ikatan atau perjanjian                       c. Keimanan
b.       Perizinan                              d. Pertalian

2.      Asal kata dari akhlak adalah ;
a.       Khalaqo                                c. takhlik
b.       Makhluk                              d. khalik

3.      Akidah juga disebut ilmu …..
a.       Ilmu shorof                           c. Ilmu Allah
b.      Ilmu usuludin                                   d. Ilmu murni

4.      Kata Aqidah Akhlak berasal dari bahasa….
a.       Urdu                                     c. Indonesia
b.      Arab                                     d. Ibrani

5.      Mempelajari Akidah Akhlak tujuannya adalah ….
a.       Meningkatkan keimanan       c. Meningkatkan penampilan
b.      Meningkatkan prestasi                      d. Mencari materi

6.      Seorang muslim yang memahami aqidah akhlak secara benar maka dia akan…
a.       Mengamalkan akhlak yang terpuji dan menjauhi akhlak yang tercela
b.      Menuruti semua keinginan teman
c.       Berusaha menikmati fasilitas teknologi apapun bentuknya
d.      Mengikuti semua keinginan orang tua yang baik ataupun yang buruk

7.      Pengertian Tauhid uluhiya adalah….
a.        Mengesakan Allah               c. Kasih sayang Allah
b.       Nama-nama Allah                d. Mengatur alam semesta

8.      Akhlak mahmudah artinya.…
a.       Akhlak terpuji                                   c. Akhlak terhadap sesama
b.      Akhlak tercela                                  d. Akhlak terhadap Allah

9.      Dasar akidah akhlak adalah sebagai berikut, kecuali
a.       Iman kepada Allah               c. Iman kepada Rasul
b.      Iman kepada hari kiamat      d. Iman kepada Pancasila

10.  Mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT itu ada dan memiliki sifat-sifat keagungan, kemuliaan, serta kesempurnaan-Nya merupakan pengertian dari…
a.       Iman kepada Allah               c. sifat wajib
b.      Sifat-sifat Allah                                d. sifat mustahil

11.  Tauhid menurut bahasa adalah mengesakan, maksudnya adalah…
a.       Mengakui bahwa ada tuhan lain selain Allah
b.      Mengakui bahwa tuhan-tuhan dari agama lain adalah sama dan benar
c.       Mengakui bahwa Allah itu Maha Esa, tidak beranak dan tidakpul diperanakan
d.      Mengakuai akan adanya para nabi

12.  Arti dari kata iman adalah ….
a.        Percaya                                c. kepercayaan
b.      Keyakinan                            d. salah semua

13.  Allah bersifat wujud. Wujud merupakan sifat wajib bagi Allah yang termasuk dalam kelompk…
a.       Sifat salbiyah                                    c. sifat nafsiyah
b.      Sifat tarbiyah                                    d. sifat ma’nawiyah

14.  Dibawah ini  yang termasuk cirri-ciri orang beriman kepada sifat-sifat Allah adalah…
a.       Meyakini bahwa alam semesta ini ada dengan sendirinya
b.      Tidak mengakui adanya perbedaan individu
c.       Selalu mengharapkan pujian dari orang lain
d.      Takut berbuat dosa

15.  Orang yang beriman meyakini adanya Allah SWT. Hukumnya adalah
a.       Sunah                                               c. Sunah muakad
b.      Wajib                                                d. Mubah

16.  Keadaan batin seseorang dalam beramal tanpa pamrih apa pun disebut.…
a. Riya                                        c. Nifaq
b. Sum’ah                                   d. Ikhlas

   17. ‘Aliman termasuk sifat ma’nawiyah yang artinya …
a. Maha kuasa                             c. Maha mengetahui
b. Maha berkehendak                 d. Maha mendengar

18. Nabi Muhammad termasuk utusan Allah SWT.Iman kepada utusan Allah termasuk rukun iman   ke….
a. Ke 1                                        c. Ke 3
b. Ke 2                                        d. Ke 4

19. Nabi Muhammad memiliki gelar Al-Amin, sedngkan Abu Bakar memiliki gelar….
a. Tablig                                      c. Al-jahlu
b. As-sidiq                                  d. Al-amnu

20. Karena musuh Islam, Bilal bin Rabbah disiksa oleh majikannya yang bernama….
a. Khalaf bin wahab                   c. Usman Bin Afan
b. Abu Bakar As-sidiq                d. Ali bin Abi Thalib.

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1876933177057504259#editor/target=post;postID=5371994158039169114
close

DMC